Адрес: София 1680, ул. “Солун” № 51, ателие 2, e-mail: audit@existra.bg

Трудово досие на работещите

Работодателят е длъжен да води трудово досие на всеки работник или служител.

Трудовото досие на работника или служителя се създава при постъпване на работа и в него се съхраняват документите във връзка с възникването, съществуването, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение.

В досието се съхраняват следните документи: трудов договор, документите от назначаването на лицето, заповеди за изменение на трудовия договор, длъжностна характеристика, допълнителни споразумения, заповеди за ползване на отпуски, заповеди за командировки, заповеди за наложени наказания, заповеди за премии и награди, прекратяване на договора и други.

Работникът или служителят има право да получава заверени копия от съхраняваните в досието документи.