Адрес: София 1680, ул. “Солун” № 51, ателие 2, e-mail: audit@existra.bg

Данъчен кредит за диспенсъри за пречистване на вода

Възниква ли право на приспадане на данъчен кредит за закупени диспенсъри за пречистване на чешмяна вода, които ще бъдат поставени в офиса?

Условията и редът за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит са регламентирани в разпоредбите на чл.68 – чл.72 от ЗДДС.

По силата на чл.69, ал.1 от същия закон когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице  облагаеми доставки, лицето има право да приспадне данъка за стоките и услугите, които доставчикът – регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави.

С разпоредбата на чл.70 от ЗДДС са въведени ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит.

Съгласно чл. 70, ал. 1, т.2 от ЗДДС  правото на приспадане на данъчен кредит не е налице когато стоките и услугите са предназначени за безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата дейност на лицето.

За да е налице правото на приспадане на данъчен кредит е необходимо получените стоки и услуги да се използват за извършване на последващи облагаеми доставки.

За дружеството ще възникне право на приспадане на данъчен кредит за закупените диспенсъри, доколкото те се използват за целите на неговата икономическа дейност.

Указанието на НАП можете да намерите тук: Данъчен кредит за диспенсъри за пречистване на вода