Адрес: София 1680, ул. “Солун” № 51, ателие 2, e-mail: audit@existra.bg

Придобиване и последващо вливане на дружество

Дружество "Х" АД желае да закупи 100% от акциите на друго българско дружество, като по този начин стане едноличен собственик на неговия капитал.

Предвижда се закупуването да бъде осъществено със собствени средства и с външно финан­сиране - от банков кредит или друг вид кредит от трети лица.

Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:

Какво ще бъде данъчното третиране на акумулирания от „Х“  АД дълг (в това число и начислените лихви) за закупуване на акциите на другото българско дружество в следните две хипотези:

  •       в случай, че след закупуването от страна на „Х“ АД на 100% от акциите, дъщерното дружество се преобразува чрез вливане по реда на чл. 262 и сл. от Търговския закон (ТЗ) в  „Х“  АД;
  •       в случай, че след закупуването от страна на „Х“ АД на 100% от акциите, „Х“ АД се преобразува чрез вливане по реда на чл. 262 и сл. от ТЗ в дъщерното дружество?

Пълния текст на отговора на НАП, Изх. №20-00-382 от 11.01.2019 г. можете да намерите тук.