Адрес: София 1680, ул. “Солун” № 51, ателие 2, e-mail: audit@existra.bg

Договор за наем на персонал с чуждестранни лица

В „Е.К.“ ЕООД ще бъдат изпратени по реда на чл. 121а, ал. 2, т. 2 от Кодекса на труда (КТ) граждани на държави извън Европейския съюз (ЕС) от техните работодатели, които са регистрирани в Република Казахстан (Казахстан) и Обединените Арабски Емирства (ОАЕ). Българското дружеството няма да сключва трудови договори с тези лица. Чуждите граждани ще запазят трудовите правоотношения със своите работодатели и ще получават трудовите си възнаграждения от работодателите по банковите си сметки в Казахстан и ОАЕ.

Между „Е.К.“ ЕООД и работодателите на изпратените лица ще бъде сключен договор за предоставяне на услуга (наем на персонал), който е основание за приемане на изпратените лица. Съгласно договора чуждестранните предприятия, които осигуряват временна работа, регистрирани по законодателството на Казахстан и ОАЕ, изпращат свои служители на работа в българското дружество (предприятие ползвател) на  територията  на  Република България. Цената  на  тази  услуга  ще  бъде  заплатена  от българското дружество срещу издадена фактура от чуждестранните предприятия.

„Е.К.“ ЕООД в качеството си на местно лице, приемащо на работа изпратените служители от трети държави ще подаде искане до Агенцията по заетостта за издаване на разрешение за работа по чл. 40, ал. 2, т. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ) за всеки служител.

Във връзка с изложената фактическа обстановка поставяте следните въпроси:

  1.    Възниква ли задължение за внасяне на осигурителни вноски съгласно КСО и ЗЗО за „Е.К.“ ЕООД по отношение на чуждите граждани, които са изпратени в рамките на предоставяне на услуги на територията на България?
  2.    Дължат ли се осигурителни вноски (социални и здравни) за чуждите граждани, служители на предприятия, регистрирани по законодателството на Казахстан и ОАЕ и упражняващи трудова дейност на територията на България?
  3.    Следва ли „Е.К.“ ЕООД да внася данък върху доходите на чуждестранните физически лица за срока на пребиваването им в България?
  4.    Какви са задълженията във връзка с преките и косвените данъци по договор с предмет „наем на персонал“ сключен между българското дружество (предприятие ползвател) и чуждестранното предприятие, което осигурява временна работа?

Вижте пълния текст на отговора на НАП Изх. №20-00-101 от 03.04.2019 г.