Адрес: София 1680, ул. “Солун” № 51, ателие 2, e-mail: audit@existra.bg

Търговия с валутни двойки, акции, индекси, фючърси

Физическо лице е сключило договор с инвестиционен посредник. Услугите, които инвестиционният посредник  предоставя съгласно предмета на договора, са приемане и изпълнение на нареждания за търговия с договори за разлика върху валутни двойки, акции, индекси, фючърси и стоки чрез електронната платформа за търговия на уебсайта www.trader.bg. За всяка от сключваните сделки в изпълнение на нареждане по договора, инвестиционният посредник действа като насрещна страна, независимо от вида на клиентското нареждане – „купува” или „продава”. За целта инвестиционният посредник открива аналитична сметка на името физическото лице с минимален депозит. Към писменото запитване е приложен сключеният договор между страните .

В тази връзка се поставят следните въпроси:

1. Подлежи ли физическото лице на задължителна регистрация по чл. 96 от ЗДДС и как следва да определи облагаемия си оборот?

2. Полученият доход през календарната година в кое приложение на годишната данъчна декларация следва да се отрази?

Отговорът на поставените въпроси можете да прочетете ТУК.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА 

ДОХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА АКЦИИ НА НЮЙОРКСКАТА ФОНДОВА БОРСА