Адрес: София 1680, ул. “Солун” № 51, ателие 2, e-mail: audit@existra.bg

Договор за прехвърляне на вземане

Как се третира договор за прехвърляне на вземане за целите на данъчното облагане като договор за цесия или като факторинг, предвид това, че прехвърлените вземания са съществуващи и изискуеми с настъпил падеж преди датата на договора за прехвърляне на вземане?

Следва ли да се издаде фактура или някакъв друг документ? В случай, че се издава фактура кой и на кого издава фактура? На каква стойност следва да е фактурата и кога се издава – при сключването на договора за прехвърляне на вземането или при извършване на плащането от длъжника при положение, че плащането е бъдещо несигурно събитие?

Прехвърленото вземане облагаема доставка ли е по смисъла на ЗДДС и върху каква стойност следва да се начисли (върху стойността на прехвърленото вземане (60 000,00 лв.), върху цената на прехвърленото вземане (54 000,00 лв.) или върху разликата между стойността на прехвърленото вземане  и цената му по договор (6000,00 лв.)

За разликата между стойността на прехвърленото вземане (60 000,00 лв.) и цената на прехвърленото вземане (54 000,00 лв.) следва ли да се издаде фактура? В случай, че се издава фактура кога следва да бъде издадена – при сключването на договора или при плащането от длъжника? Кой и на кого издава фактура и следва ли да се начисли ДДС?

“Облагаем оборот” по смисъла на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС в конкретния случай е:  стойността на прехвърленото вземане (60 000,00 лв.) или цената на прехвърленото вземане (54 000,00 лв.) или разликата между стойността на вземането и цената му по договор (6000,00 лв.)

В случай, че вземането не е платено от длъжника съответно цесионерът не получил като приход разликата между стойността на вземането и цената му по договор до 31-ви декември, този бъдещ приход – кога се облага по Закона за корпоративното подоходн облагане (ЗКПО) – при сключването на договора за прехвърляне на вземане или при плащането му и реалното получаване на прихода?

Как следва да бъде осчетоводен договора за прехвърляне на вземането при цесионера в хипотезата когато длъжникът все още не е платил респ. цената по договора за прехвърляне на вземането не е платена от цесионера на цедента?

Указание на НАП по тези въпроси можете да намерите тук.