Адрес: София 1680, ул. “Солун” № 51, ателие 2, e-mail: audit@existra.bg

Префактуриране на такси за банкова гаранция

Дружество „Х“ е сключило с консорциум „У“ договор с предмет - възлагане от консорциума и поемане на задължение от страна на дружество „Х“ да осигури със свои сили, средства и ресурси да извърши необходимите действия по обезпечаване, издаване и поддържане на банкова гаранция за добро изпълнение на името на консорциума за период от 5 години срещу което консорциум „У“ дължи на дружество „Х“ парично възнаграждение. Възнаграждението се дължи ежемесечно, до края на всеки месец, като размера на същото превишава дължимите от дружество „Х“ суми към банката.

В тази връзка е налице договор между дружество „Х“ и търговска банка за издаване на съответна банкова гаранция.

Договор между банката и консорциум „У“ във връзка с издаването, съответно с издадените банкови гаранции не са сключени.

Поставени са следните въпроси:

1. Облагаема ли е доставката между дружество „Х“ и консорциум „У“, по която дружество „Х“ извършва услуга по „издаване, поддържане и обезпечаване на банкова гаранция“ или същата е освободена на основание чл.46, ал.1, т.2 от ЗДДС?

2. Кога възниква данъчното събитие по тази доставка?

Независимо от посоченото по-горе и с оглед промяната в чл.25, ал.4 от ЗДДС, в сила от 01.01.2017 г., са поставени и следните принципни въпроси:

3. Кога възниква данъчното събитие при сделки с поетапно изпълнение при доставки на услуги – при изпълнение на етапа или при подписване на Протокол за приемане на услугата между страните?

4. Кога следва да се счита етапа за завършен/изпълнен?

5. Какви са критериите и/или необходимите документи, за да се счита услуга по СМР за завършена?

Можете да прочетете отговорите на НАП по тези въпроси тук.