Адрес: София 1680, ул. “Солун” № 51, ателие 2, e-mail: audit@existra.bg

Категории предприятия

В Закона за счетоводството са определени следните категории предприятия: микропредприятия, малки предприятия, средни предприятия и големи предприятия.

Микропредприятия са предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показателя:

1. балансова стойност на активите – 700 000 лв.;

2. нетни приходи от продажби – 1 400 000 лв.;

3. средна численост на персонала за отчетния период – 10 души.

Малки предприятия са предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показателя:

1. балансова стойност на активите – 8 000 000 лв.;

2. нетни приходи от продажби – 16 000 000 лв.;

3. средна численост на персонала за отчетния период – 50 души.

Средни предприятия са предприятия, които не са малки предприятия и които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показателя:

1. балансова стойност на активите – 38 000 000 лв.;

2. нетни приходи от продажби – 76 000 000 лв.;

3. средна численост на персонала за отчетния период – 250 души.

Големи предприятия са предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период надвишават най-малко два от следните показателя:

1. балансова стойност на активите – 38 000 000 лв.;

2. нетни приходи от продажби – 76 000 000 лв.;

3. средна численост на персонала за отчетния период – 250 души.

В следващата таблица са обобщени показателите за категоризиране на предприятията и групите:

 

Приходи (лева)

Активи (лева)

Персонал (души)

Микропредприятия

< 1 400 000

< 700 000

< 10

Малки предприятия

< 16 000 000

< 8 000 000

< 50

Средни предприятия

< 76 000 000

< 38 000 000

< 250

Големи предприятия

> 76 000 000

> 38 000 000

> 250

Малки групи

< 16 000 000

< 8 000 000

< 50

Средни групи

< 76 000 000

< 38 000 000

< 250

Големи групи

> 76 000 000

> 38 000 000

> 250

Промяна в категорията се извършва, когато предприятие за последните два отчетни периода престане да отговаря на два от трите показателя за съответната категория. Категорията се променя от началото на следващия (трети) отчетен период.

Когато за последните два отчетни периода предприятието отговаря на показателите за две различни категории, същото се категоризира според показателите за последния отчетен период.