Адрес: София 1680, ул. “Солун” № 51, ателие 2, e-mail: audit@existra.bg

Политика за защита на личните данни

С пълния текст на Политиката за защита на личните данни можете да се запознаете тук.

Декларация относно политиката по защита на личните данни

  1.             Ръководството на Екзистра ООД се ангажират да осигури съответствие със законодателството на ЕС и държавите-членки по отношение на обработването на личните данни и защитата на "правата и свободите" на лицата,  чиито лични данни Екзистра ООД събира и обработва съгласно Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).

Администраторът се задължава да осигури съответствието на всички дейности, които извършва, по събиране и обработване на лични данни, съгласно изискванията на ОРЗД.

  1. В съответствие с Общия регламент към тази политика са описани и други релевантни документи, както и свързани процеси и процедури.
  2. Настоящата политика се отнася до всички дейности по обработването на лични данни, включително тези, които се извършват относно лични данни на клиенти, служители, доставчици и партньори и всякакви други лични данни, които организацията на Екзистра ООД обработва от различни източници.
  3. Администраторът води Регистър на дейностите по обработване. В случаите, когато воденето на регистъра  е възложено на Длъжностното лице по защита на данните/отговорника по защита на личните данни, то отговаря за въвеждането в този регистър на всякакви промени в дейностите на Екзистра ООД, както и на всички други допълнителни изисквания, в т.ч. оценки на въздействието върху защитата на данните. Този регистър трябва да бъде на разположение по искане на надзорния орган.
  4. Тази политика се прилага за всички служители/работници (и заинтересовани страни) на Екзистра ООД, както и за обработващите и членовете на техния персонал.Всяко нарушение на Общия регламент ще бъде разглеждано като нарушение на трудовата дисциплина, а в случай, че има предположение за извършено престъпление, въпросът ще се предостави за разглеждане в най-къс възможен срок на съответните държавни органи за ангажиране на наказателна отговорност.
  5. Трети страни, които работят с или за Екзистра ООД, в т.ч. партньори, външни доставчици, клиенти и др., както и които имат или могат да имат достъп до личните данни на администратора, са длъжни да се запознаят и съобразят с тази политика. Администраторът е длъжен да сключи споразумение за поверителност на данните с всяка трета страна, на която предоставя достъп до личните данни, обработвани от него, което дава право на Екзистра ООД да извършва проверки на спазването на наложените със споразумението задължения, освен ако обработването не се изисква от правото на ЕС или от правото на държава-членка..