Адрес: София 1680, ул. “Солун” № 51, ателие 2, e-mail: audit@existra.bg

Услуги

Ние създаваме увереност. Подобряваме посланието и комуникацията във финансовите отчети, за да увеличим способността на потребителя да оцени финансовото състояние и дейността на дружеството.

Ние вярваме, че доверието се изгражда с общуване. Отделяме време, за да формираме разбиране за бизнеса ви. Ние задаваме въпроси и изслушваме отговорите. Обсъждаме с вас значими за дейността събития и въпроси. Опознаваме средата, в която функционирате, изследваме процесите и слабостите в контролната среда и правим препоръки за усъвършенстването ѝ.

Одиторските процедури, които извършваме, са предназначени да обхванат ключовите събития, рискове и сделки в предприятието, с цел да увеличим сигурността и доверието във финансовата отчетност. 

Нашето убеждение е, че осигуряването на надеждна финансова система и контролна среда, в отговор на вашите бизнес потребности и регулаторни изисквания, е основополагащо за напредък и успех.

Непрекъснато променящите се данъчни практики и данъчно законодателство са истинско предизвикателство за бизнеса. Не са редки случаите, в които данъчният ефект от сделките и транзакциите се различава от тяхното търговско съдържание и счетоводното им третиране. 

Нашите консултанти ще ви помогнат да анализирате, предвидите и оцените, доколкото е възможно, данъчните рискове, както и да оптимизирате разходите по договарянето и изпълнението на търговските сделки.

Нашето убеждение е, че дългосрочното партниране между бизнеса и консултанта е основата на добрите управленски решения, затова ние подхождаме отговорно и с грижа за клиента, за да бъдем с Вас на всеки етап от дейността.


Ние знаем, че успешният бизнес се гради с индивидуални решения и предлагаме персонален подход към конкретните потребности.


Нашият стремеж е да съдействаме на клиента да отговори на законовите и регулаторните изисквания, при подобряване организацията на работа, финансовата и счетоводна отчетност, оптимизиране на данъчните задължения и изграждане на действаща система за вътрешен контрол с цел спестяване на време и ресурси, които да насочи в нови успешни дейности.

Ние Ви предлагаме консултантски услуги в областта на:

  • Вътрешно контролната система
  • Изследване на бизнес процеси
  • Структура на бизнеса
  • Сделки с търговски предприятия
  • Финансов мениджмънт
  • Управление на процесите